XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 26 maja 2021

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 340 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:14
Liczba odtworzeń: 380
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
2)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na 2021 rok,
3)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów,
4)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej "Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski"
5)w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok",
6)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Wieruszowie",
7)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium i nagrody dla uczniów szkół, których prowadzenie należy do właściwości Gminy Wieruszów,
8)w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Wieruszowskiemu,
9)zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/264/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów,
10)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych w obrębie geodezyjnym Mirków i Kowalówka w gminie Wieruszów,
11)zmieniająca uchwałę nr XXXIV/272/2021 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026
4.Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie - Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Wieruszów za rok 2020.
5.Przyjęcie sprawozdania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie - Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
8.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad