Sesja Rady Miejskiej w Koronowie w dniu wtorek, 25 września 2019 - część I

Rada Miejska w Koronowie
Czas publikacji: 109 dni 22 godziny temu
Dłuugość nagrania: 00:06:14
Liczba odtworzeń: 383
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3.Ślubowanie Radnej Rady Miejskiej w Koronowie Pani Sławomiry Polewanej.
4.Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
14:145.Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
14:347.Informacja z realizacji budżetu Gminy Koronowo za I półrocze 2019 roku.
14:368.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo.
15:169.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019.
10.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta Koronowa.
12.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Koronowo.
a)Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. (Wniosek Burmistrza Koronowa z dnia 18.09.2019.)
b)Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie nadania nazwy mostowi w miejscowoci Tryszczyn
c)Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich
13.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020 - 2023.
14.Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
15.Zapytania, wnioski i informacje.
16.Składanie interpelacji.
17.Informacja z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
18.Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
19.Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
20.Zamknięcie obrad XIV sesji.
pokaż cały porządek obrad