Sesja Rady w dniu wtorek, 1 czerwca 2021 - wersja z napisami

Rada Gminy Słupsk
Czas publikacji: 173 dni 22 godziny temu
Długość nagrania: 03:09:50
Liczba odtworzeń: 317
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
3. Debata nad raportem o stanie gminy.
4. Podjęcie uchwały:
a) druk Nr 1 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupsk wotum zaufania za 2020 rok.
5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
6. Dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały:
a) druk Nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słupsk za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Słupsk za 2020 rok.
8. Opinia Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z wykonania budżetu za rok 2020.
9. Podjęcie uchwały.
a) druk Nr 3 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Słupsk.
1) Przerwa
10. Podjęcie pozostałych uchwał.
a) - druk Nr 4_ w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
b) - druk Nr 5_w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
c) - druk Nr 6_w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację programu profilaktyki boreliozy obejmującego przeprowadzenie badań laboratoryjnych dla mieszkańców Gminy Słupsk
d) - druk Nr 7_w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Słupsk
e) - druk Nr 8 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawioną dotychczasowej kategorii drogę powiatową nr 1019 G na odcinku Krępa Słupska - Głobino
f) - druk Nr 9 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawioną dotychczasowej kategorii drogę powiatową nr 1106 G
g) - druk Nr 10 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawioną dotychczasowej kategorii drogę powiatową nr 1129 G
h) - druk Nr 11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych pozbawioną dotychczasowej kategorii drogę powiatową nr 1134 G
i) - druk Nr 12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Słupsk na 2021 rok
j) - druk Nr 13 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupsk uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Słupsk Nr XXX/324/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
k) - druk Nr 14 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej
l)- druk Nr 15 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
11. Informacja o wydarzeniach na terenie Gminy Słupsk w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad