XL Sesja Rady w dniu 27 maja 2021 r.

Rada Miejska w Nidzicy
Czas publikacji: 483 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 03:43:56
Liczba odtworzeń: 486
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:041.Otwarcie sesji Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
11:152.Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:293.Sprawozdanie Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy z pracy w okresie międzysesyjnym.
11:294.Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2020 r.
11:295.Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za 2020 r.
11:306.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Nidzica z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:531)zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok;
11:552)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021-2036;
11:563)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu (Kanigowo);
11:574)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu (ul. Kolejowa);
11:585)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu;
11:586)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
12:097)uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata;
12:198)rozpatrzenia petycji;
12:209)przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”;
12:2410)określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postepowania w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Gminie Nidzica „Prymus Roku, Super Talent Roku i Talent Roku”;
12:2511)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
12:2612)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na czas oznaczony do lat 3;
12:2713)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat.
8.Sprawy bieżące, informacje, oświadczenia.
pokaż cały porządek obrad