XXIX Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 602 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:33:17
Liczba odtworzeń: 706
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031.;
2)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
4)Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025;
5)przekazania skargi według właściwości;
6)petycji Teresy Garland z dnia 10 lutego 2021 roku.
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sędziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2020.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad