XVII Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 25.09.2019 r.

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 284 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 05:56:15
Liczba odtworzeń: 368
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:071.Otwarcie sesji i stwierdzenie qurum.
16:092.Przyjęcie porządku obrad.
16:123.Przyjęcie protokołów z XIV, XV i XVI sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:464.Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
17:055.Stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy i powiatu.
17:306.Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
17:577.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019.
8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
18:20a)wyrażenia zgody na sprzedaz działek nr: 28/3, 28/4, 28/5 i 28/6, położone w obrębie Kaziopole, gm Rogoźno, w trybie przetargowym,
18:22b)wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr :197/15, 197/16, 197/17, 197/18 i 197/19, położone w obrębie Rogoźno - ul. Hetmańska, w trybie przetargowym,
18:24c)wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, położonej przy ul. Mała Poznańska 33 w Rogoźnie,
18:25d)wyrażenia zgody na sprzedaż działek: 166/1 i 166/2, położone w obrębie Rogoźno - ul. Leśna, w trybie przetargowym,
18:26e)wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
18:33f)nadania nazwy drodze wewnętrznej,
18:34g)wystąpienia z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy obiektu fizjograficznego jeziora Rogoźno zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna,
18:36h)zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda - obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie,
18:37i)zaopiniowania projektu zarządzania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "PROMENADA",
19:11j)zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
19:32k)zmiany uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno
20:04l)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019,
20:07m)zmian w WPF na lata 2019-2037.
20:329.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
20:4710.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
20:5411.Interpelacje i zapytania radnych.
20:5412.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
22:2613.Wolne głosy i wnioski
22:2614.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad