XXVIII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 29 marca 2021 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 2 czerwca 2021
Długość nagrania: 01:22:02
Liczba odtworzeń: 956
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
2)rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki;
3)przyjęcia planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach na 2021 r.;
4)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
5)określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sędziejowice w 2021 roku;
6)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice – rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice;
7)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszków – część zachodnia, gmina Sędziejowice;
8)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sędziejowice;
9)Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sędziejowice na lata 2021-2025;
10)zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pana Krzysztofa Jaworskiego dyrektora Zespołu Szkół w Marzeninie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
11)zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pana Stefana Moryń wicedyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
12)zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pani Anny Szymańskiej dyrektora Przedszkola w Dobrej od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
13)zwolnienia w roku szkolnym 2021/2022 Pani Renaty Kowalczyk dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
14)rozpatrzenia petycji ''Suplementacja witaminą D''.
15)wniosek o wprowadzenie do porządku obrad wniosku Wójta Gminy Sędziejowice w sprawie o wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
16)w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2022 r.
7.Przyjęcie sprawozdania z obrotu mieniem komunalnym za 2020 r.
8.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w Gminie Sędziejowice.
9.Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Sędziejowice w roku 2020.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad