XIII Sesja Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach w dniu 27 września 2019

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach
Czas publikacji: 154 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 03:23:09
Liczba odtworzeń: 211
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

12:171.Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XIII Sesji Rady Miejskiej.
12:202.Przyjęcie protokołu z obrad:
a)XI Sesji Rady Miejskiej,
b)XII Sesji Rady Miejskiej.
12:283.Informacje i Komunikaty Przewodniczącej.
12:524.Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
14:145.Sprawy Samorządowe.
14:236.Przedstawienie przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku, oraz:
a)przedstawienie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Jelcza-Laskowic informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Jelcz-Laskowice za I półrocze 2019 roku,
b)dyskusja nad przedstawioną informacją.
14:447.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 27 lipca 2019 roku na działania Burmistrza Jelcza-Laskowic.
14:538.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2019 rok.
15:029.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i gminy Jelcz-Laskowice na lata 2019-2026.
15:0310.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości na 2020 rok.
15:1511.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Jelcz-Laskowice.
15:1712.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI.361.2018 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
15:1813.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 111509 D ul. Józefa Bożka w Jelczu-Laskowicach.
15:1914.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. (ul. Stalowa)
15:2015.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 10/4 AM-32, obręb ewidencyjny Laskowice z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
15:2116.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 10/57 AM-34, obręb ewidencyjny Laskowice z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
15:2717.Informacja o funkcjonowaniu i wynikach finansowych spółki gminnej Zakład Gospodarki Mieszkaniowe - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Jelcz-Laskowicach.
15:2718.Wolne wnioski.
15:3319.Komunikaty organów gminy.
15:3320.Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad