IX Sesja Rady Gminy Lubawa - 27 września 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 318 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 01:55:38
Liczba odtworzeń: 345
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
4.Wolne wnioski.
5.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubawa za I półrocze 2019 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć – opinia Komisji Rady.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
d)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Gminy Lubawa,
e)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Mortęgi, dla działki nr 166/3,
f)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.
7.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
8.Odpowiedzi na wnioski.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad