X Sesja Rady Gminy Wieliszew w dniu czwartek, 26 września 2019

Rada Gminy Wieliszew
Czas publikacji: 520 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 02:56:10
Liczba odtworzeń: 600
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Wieliszew.
2.Przyjęcie porządku obrad sesji.
11:003.Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r.
11:324.Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:445.Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
11:446.Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
11:467.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu dostawczego dla Gminy Wieliszew.
11:478.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
11:489.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
11:4910.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizacje zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 632.
11:5011.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Legionowskim przebudowy skrzyżowania ulic Kościelna, Aleja Solidarności, Polna na płaskie rondo przejazdowe.
11:5112.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
11:5213.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
11:5314.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
12:2315.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
12:2416.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieliszew”.
12:2517.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych.
12:2618.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, oraz zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin.
12:2719.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Wieliszew ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12:2720.Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
12:2921.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Serock przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Serock
12:3022.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew.
12:3123.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
12:3124.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara, gmina Wieliszew.
12:3225.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew.
13:0826.Wolne wnioski i informacje.
13:0827.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad