Sesja Rady w dniu poniedziałek, 31 maja 2021

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie
Czas publikacji: 181 dni temu
Długość nagrania: 01:56:44
Liczba odtworzeń: 280
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:501.Rozpoczęcie Obrad Sesji.
10:542.Ustalenie porządku Obrad Sesji.
10:573.Przyjęcie protokołu z sesji.
11:044.Informacja Burmistrza o bieżących zadaniach realizowanych przez Samorząd Miasta i Gminy Gąbin.
11:245.Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Gąbin za rok 2020.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
11:291)wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin,
11:372)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok
11:593)udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
12:024)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031,
12:055)zmieniająca uchwałę budżetową Miasrta i Gminy Gąbin na rok 2021,
12:086)przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
12:107)zwolnienia z opłaty za korzystanie w 2021 roku z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych,
12:138)nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Nowe Wymyśle,
12:179)określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Gąbin, na rok szkolny 2021/2022
12:187.Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2020.
12:198.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta i Gminy Gąbin za 2020 rok.
9.Zapytania i wolne wnioski.
10.Zakończenie Obrad.
pokaż cały porządek obrad