XXIX Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 26 maja 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 56 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 03:06:57
Liczba odtworzeń: 107
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych.
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatniej Sesji.
5.Informacja nt. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy oraz funkcjonowania Ogniwa Prewencji w Kleszczewie
6.Informacja nt. szczepień przeciwko COVID -19 na terenie gminy Kleszczewo
7.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa dla Komendy Wojewódzkiej Policji prawa własności lokalu użytkowego oraz udziału ½ w nieruchomości.
9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Komorniki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu przez nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Krzyżowniki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2040.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny położone w Nagradowicach oraz Śródce.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Tulcach i Bylinie.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Gowarzewie, Tulcach i Bylinie.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr ewid. 591, obręb Tulce.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
19.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 498/3, 498/4, 462/3 oraz 462/4 w miejscowości Gowarzewo.
20.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo.
21.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do zmiany w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 245/4 w miejscowości Gowarzewo
22.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
23.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki nr 860 i 864 w miejscowości Gowarzewo.
24.Podjęcie Apelu Rady Gminy Kleszczewo do Prezydenta Miasta Poznania w sprawie podjęcia działań mających na celu wyłączenie funkcji produkcyjnych z prowadzonej gospodarki leśnej dla obszarów stanowiących lasy ochronne miasta Poznania
25.Sprawozdanie z realizacji zadań z działalności pożytku publicznego w roku 2020.
26.Informacja dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020r.
27.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń komisji
28.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
29.Zapytania i wolne wnioski
30.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad