XXVII Sesja Rady Gminy Sędziejowice w dniu 19 lutego 2021 r.

Rada Gminy Sędziejowice
Czas publikacji: 31 maja 2021
Długość nagrania: 01:02:57
Liczba odtworzeń: 962
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zgłaszanie uwag do protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy Sędziejowice, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych w okresie międzysesyjnym.
6.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2021-2031;
2)w sprawie dokonania zmian budżetu gminy Sędziejowice na 2021 r.;
3)zmieniająca uchwałę Nr VII/60/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4)w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na remont budynku strażnicy;
5)zmieniająca uchwałę Nr XII/78/15 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zduńskowolskiego;
6)w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działek niezabudowanych położonych w miejscowości Brzeski;
7)w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 10 lat części działki nr 480 położonej w obrębie Pruszków;
8)w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Wola Marzeńska;
9)w sprawie zmniejszenia liczby drzew wchodzących w skład pomnika przyrody;
10)zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach;
11)w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
12)w sprawie rozpatrzenia petycji antycovidowej ,,W obronie prawdy, godności i wolności człowieka'';
13)w sprawie petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (,,wprowadzenie lokalnej tarczy antykryzysowej'');
14)w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
15)w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogóolnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach przy ul. Powstańców 1863 roku nr 6 poprzez zmianę siedziby Publicznego Przedszkola w Sędziejowicach.
7.Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2020 r.
8.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2020 r.;
9.Wolne wnioski i informacje.
10.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad