XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 maja 2021 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 240 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 08:37:28
Liczba odtworzeń: 2267
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:051.Otwarcie sesji.
09:162.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
09:493.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
10:174.Sprawozdanie Burmistrza MiG z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kąty Wrocławskie z Organizacjami Pozarządowymi oraz wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za rok 2020.
10:245.Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej za I kwartał 2021 roku.
11:236.Pytania radnych i mieszkańców.
13:277.Raport o stanie gminy.
13:271)Debata nad raportem o stanie gminy.
15:128.Sprawozdania z prac komisji.
16:169.Rozpatrzenie projektów uchwał:
15:271)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
15:342)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021 - 2037,
15:523)wsprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulic Chłopskiej i Oliwkowej,
15:554)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowej Wsi Kąckiej, dla działki nr ewid. 39/1,
15:575)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny,
15:586)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skałka,
16:007)w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica,
16:108)uchylająca uchwałę z dnia 22.06.2006 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu przez gminę Kąty Wrocławskie, w tym osobom bezdomnym oraz uchwałę z dnia 22.09.2006 r. w sprawie sposobu sprawiania pogrzebu,
16:109)w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytkow na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
16:1610)w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przedsięwzięcia "Modernizacja gospodarstwa na hodowlę bydła mlecznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 142/21, obręb Sadków, gmina Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
17:1010.Odpowiedzi na pytania radnych i mieszkańców.
17:3911.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad