XL sesja Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim.

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
Czas publikacji: 116 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 01:53:28
Liczba odtworzeń: 122
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad sesji.
13:022.Sprawdzenie obecności radnych.
13:033.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
13:074.Sprawozdanie z działalności finansowej i merytorycznej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim za rok 2020.
13:105.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020.
13:106.Ocena zasobów pomocy społecznej.
13:117.Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przemocy w Rodzinie i Programu Ofiar Przemocy w Rodzinie” za 2020 rok.
13:118.Sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok.
13:579.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Gminy Aleksandrów Łódzki na 2021 rok.
14:0110.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021-2027
14:0411.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
14:0712.Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki dla inwestycji związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.
14:1013.Przyjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji zapewniających dostęp do szybkiej sieci telekomunikacyjnej na terenie gminy Aleksandrów Łódzki.
14:1314.Przyjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku.
14:1515.Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Aleksandrów Łódzki na lata 2021-2024”.
14:2116.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Sanie.
14:2617.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Zgniłe Błoto oraz fragmentu obrębu wiejskiego Bełdów.
14:2918.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LIX/563/18 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 27 września 2018 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Aleksandrów Łódzki.
14:3219.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Ciężków.
14:3420.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Budy Wolskie.
14:3721.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Rąbień w rejonie ul. Cedrowej.
14:3922.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-11 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Jodłowej oraz Grabowej.
14:4223.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu wiejskiego Budy Wolskie przy granicy z obrębem wiejskim Zgniłe Błoto.
14:4424.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-4 w rejonie ulic: Bankowej, Okrzei oraz Południowej.
14:4625.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-3 w rejonie ulic: Wierzbińskiej, Chopina oraz Moniuszki.
14:4926.Przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentów obrębów A-2, A-7 i A-8 w rejonie ul. Zgierskiej oraz ul. Głowackiego.
14:5127.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Izabelin, w obrębie Budy Wolskie, położonej w Gminie Aleksandrów Łódzki (Perłowa).
14:5428.Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruda Bugaj, położonej w Gminie Aleksandrów Łódzki (Herbaciana).
14:5429.Zamknięcie obrad sesji.
30.Wniosek formalny
pokaż cały porządek obrad