XXXII Sesja Rady Gminy Iwanowice - 26 maja 2021

Rada Gminy Iwanowice
Czas publikacji: 59 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:29:23
Liczba odtworzeń: 93
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

11:501.Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
11:592.Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
11:593.Informacja Przewodniczącego Rady nt. zgłoszonych interpelacji. Zapytania Radnych.
12:024.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iwanowice na rok 2021- Nr XXVIII/278/2021 Rady Gminy Iwanowice z dnia 27 stycznia 2021r.
12:055.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwanowice na lata 2021-2035.
12:096.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iwanowice na lata 2021-2026.
12:107.Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 roku II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz zwrotu części tej opłaty.
12:128.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarzadzania odcinkiem drogi powiatowej nr 2151K w miejscowości Narama w zakresie realizacji inwestycji p.n. „Rozbudowa drogi gminnej nr 600137K w miejscowości Narama polegającej na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i modernizacją nawierzchni, odc. o dł. 0,590 km oraz prze-budowa skrzyżowania z DP 2151K.
12:149.Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia ograniczonego zarzadzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w zakresie letniego i zimowego utrzymania chodnika zrealizowanego w ramach zadania pn: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 773 w odc. 120 km 0+104,00 do km 0+810,63 w m. Iwanowice Włościańskie gmina Iwanowice polegająca na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej oraz budowie i przebudowie zjazdów indywidualnych”.
12:3110.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020r.
13:0711.Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Komunalnego ,,Nad Dłubnią’’ za 2020r.
13:1312.Informacja Wójta na temat umarzania wierzytelności.
13:1313.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13:1614.Wolne wnioski i informacje.
13:1615.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad