XXXIII sesja Rady Miejskiej w Namysłowie - 27-05-2021 r.

Rada Miejska w Namysłowie
Czas publikacji: 186 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 05:18:34
Liczba odtworzeń: 469
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami Rady Miejskiej i sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
3.Przedstawienie raportu o stanie Gminy Namysłów za 2020 r.
4.Debata nad raportem o stanie Gminy Namysłów za 2020 r.
5.Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)udzielenia Burmistrzowi Namysłowa wotum zaufania,
2)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Namysłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
3)absolutorium dla Burmistrza Namysłowa,
4)powołania Skarbnika Gminy Namysłów,
5)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Namysłowie,
6)zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Namysłowie,
7)zmiany uchwały nr 717/VII/17 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 14 września 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowanie, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej,
8)przyznania dotacji na prace konserwatorskie organów firmy Berschdorf z Nysy etap IV w kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Namysłowie,
9)przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 11 w Namysłowie,
10)przyznania dotacji na roboty budowlane w budynku usługowo-mieszkalnym przy ul. Rynek 4 w Namysłowie,
11)przyznania dotacji na prace konserwatorskie chrzcielnicy drewnianej znajdującej się w kościele parafialnym p.w. Wszystkich Świętych w Głuszynie,
12)przyznania dotacji na prace renowacyjne witraża w kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Kowalowicach,
13)przyznania dotacji na prace konserwatorskie ambony w kościele filialnym p.w. Św. Jadwigi w Kamiennej,
14)przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy elewacjach zewnętrznych zakrystii przy kościele filialnym p.w. Trójcy Świętej w Baldwinowicach,
15)przyznania dotacji na prace konserwatorskie elewacji etap II w kościele filialnym p.w. św. Jakuba Starszego w Bukowie Śląskiej,
16)przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Ligocie Książęcej,
17)przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
18)przyznania dotacji na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie,
19)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów,
20)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
21)zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.
22)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża.
6.Wręczenie tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Namysłów” Panu Vasylowi Vasyliovychowi Onutchakowi.
7.Wręczenie tytułu „Zasłużony Obywatel Gminy Namysłów” Pani Teresie Cegleckiej-Zielonce, Panu Tadeuszowi Wojtowiczowi, Panu Kazimierzowi Szelągiewiczowi, Panu Wiesławowi Molińskiemu oraz Panu Adamowi Maciągowi.
8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Namysłów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Informacje Przewodniczącego Rady w sprawach bieżących.
11.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Namysłowie.
pokaż cały porządek obrad