XV Sesja Rady w dniu czwartek, 26 września 2019 - cz. 1

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 284 dni 7 godzin temu
Długość nagrania: 04:01:06
Liczba odtworzeń: 920
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Złożenie ślubowania przez Radnych.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przedstawienie prowadzonych przez młodzież działań w programie Erasmus+, Akcja 1, Mobilność edukacyjna, wymiana młodzieży (na wniosek Zarządu Towarzystwa Młodego Krechowiaka).
5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmiany składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie,
b)zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie,
c)zmiany składu osobowego Komisji do spraw Budżetu Rady Miejskiej w Augustowie,
d)zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie,
e)rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie,
f)skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie nr XIII/146/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Prezesa Spółki Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o.o. w Augustowie
g)pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta Augustowa,
h)wyboru ławników,
i)Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego "Ślepsk V",
j)udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia kolejowego Białystok-Kowno na odcinku Białystok-granica RP,
k)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
l)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
m)wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
n)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. “Zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez promowanie wolontariatu i tworzenie infrastruktury na Litwie i w Polsce/ Reducing social exclusion by promoting volunteering and creating infrastructure for that in Lithuania and Poland”
o)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn."Two cities-one green region/Dwa miasta-jeden zielony region"
p)zmian budżetu miasta na rok 2019,
r)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2019-2032.
8.Przyjęcie protokołów z obrad: XIII sesji Rady Miejskiej z 29.07.2019 r. i XIV sesji Rady Miejskiej z 23.08.2019 r.
9.Wolne wnioski i omówienie interpelacji i zapytań radnych.
10.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad