XXXV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 448 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:42:19
Liczba odtworzeń: 511
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:021.Otwarcie sesji.
10:022. Uwagi do porządku obrad.
10:043. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
10:174. Interpelacje i zapytania radnych.
10:225. Wnioski jednostek pomocniczych.
10:226. Zapytania mieszkańców.
10:237. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
11:088. Podjęcie uchwał w sprawach:
10:26a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2021 r.,
10:36b) udzielenia odpowiedzi na wniosek,
10:39c) przekazania pisma według właściwości,
10:43d) wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Gminę Miasto Zgierz o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji z tytułu dofinansowania wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych, dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu oraz Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, zgodnie z kryteriami podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021,
10:47e) wyrażenia zgody na aplikowanie przez Gminę Miasto Zgierz o środki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zadań jednorocznych i wieloletnich z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na lata 2019-2028,
10:50f) wyłączenia części drogi ul. Gołębiej z użytkowania,
10:56g) wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 236/67 w 129 obrębie miasta Zgierza, przy ul. Kolejowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
10:58h) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie oraz realizację przez Gminę Miasto Zgierz projektu pn.: „Doposażenie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu”, w ramach naboru wniosków do programu „Infrastruktura sportowa Plus”,
11:01i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgierskiemu,
11:06j) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2021 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu,
11:08k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034.
11:099. Sprawozdanie z informacji na temat przebiegu „Akcji zima 2020/2021” oraz analiza jej kosztów i realizacja zadań.
11:0910. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
11:2311. Ocena systemu transportu zbiorowego, taryfy obowiązującej na terenie miasta.
11:2612. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
11:2613. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
11:3214. Zapytania i wolne wnioski.
11:3215. Oświadczenia radnych.
11:3416. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
11:3417. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad