Sesja Rady w dniu czwartek, 27 maja 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 116 dni temu
Długość nagrania: 01:15:25
Liczba odtworzeń: 145
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy Bralin nt. działalności w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
8.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bralin oraz w sprawie warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bralin do zasobów mienia komunalnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tabor Wielki do zasobów mienia komunalnego.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Chojęcin - Parcele do zasobów mienia komunalnego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bralin.
13.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
14.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
15.Sprawozdanie z realizacji " Rocznego Programu Współpracy Gminy Bralin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.
16.Informacje nt interpelacjii zapytań radnych.
17.Wolne głosy i informacje.
18.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad