X Sesja Rady Miasta Ustroń 26.09.2019

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 26 września 2019
Długość nagrania: 01:21:20
Liczba odtworzeń: 1510
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:031.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:042.Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta.
14:043.Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:104.Informacja z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
14:115.Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej.
14:266.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2019.
14:267.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:288.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
14:309.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
14:3710.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa z Gminą Brenna, Gminą Goleszów i Miastem Wisła celem wspólnej realizacji projektu pn. ”Rowerem przez Beskidy – etap 1”
14:3711.Podjęcie uchwały w sprawie powołania i przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego Aglomeracja Beskidzka z siedzibą w Bielsku – Białej, zrzeszającego jednostki samorządu terytorialnego z całego subregionu w celu wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, w tym w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-2027.
14:5712.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń
15:0413.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
15:0514.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
15:0615.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/502/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 13 września 2018r, w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
15:0816.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
15:0817.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu.
15:0918.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
15:1119.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem o realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja linii kolejowych numer 694/157/190/191 Bronów- Bieniowiec- Skoczów- Goleszów- Cieszyn/Wisła Głębce”
15:1320.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:2021.Sprawy bieżące Miasta.
15:2222.Sprawy bieżące Rady Miasta.
15:2223.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad