XII Sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2019 r.

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich
Czas publikacji: 247 dni temu
Długość nagrania: 06:29:47
Liczba odtworzeń: 726
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:081.Otwarcie sesji.
09:102.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o wpływającej korespondencji, zapytaniach i interpelacjach radnych.
4.Rozpatrzenie projektów uchwał:
10:361)w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie ulicy Fabrycznej, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/279/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich,
10:392)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej przyjętego uchwałą nr XLI/439/14 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, dla terenów w rejonie ulic Chłopskiej i Wrocławskiej,
10:493)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cesarzowice, dla obszaru południowo-wschodniej części wsi,
11:164)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smolec, w rejonie ulicy Aroniowej,
11:265)w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania nauczycieli,
11:336)w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Kąty Wrocławskie za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły,
11:387)w sprawie zmiany uchwały nr XI/171/19 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Kąty Wrocławskie oraz wysokości opłat dodatkowych,
11:418)w sprawie przyjęcia aktualizacji planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kąty Wrocławskie,
11:459)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
11:5610)w sprawie określenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy Kąty Wrocławskie składników mienia komunalnego do korzystania,
12:3811)w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
12:4212)w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kąty Wrocławskie,
12:4413)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony na 1 rok,
12:4614)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 2 lat,
12:4815)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 5 lat,
12:5016)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
12:5117)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat,
13:565.Sprawozdanie Burmistrza MiG z działalności w okresie między sesjami.
14:076.Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
14:397.Sprawozdania z prac komisji.
15:318.Sprawy różne, wolne wnioski.
pokaż cały porządek obrad