XXXII Sesja Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 maja 2021

Rada Miejska Rydzyny
Czas publikacji: 152 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:17:10
Liczba odtworzeń: 354
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:061.Otwarcie obrad Sesji.
15:102.Przyjęcie porządku obrad.
15:113.Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
15:134.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
15:185.Sprawozdanie Burmistrza o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonaniem uchwał Rady.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
15:22a)zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Rydzyna spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Rydzyna oraz sposobu jej rozliczania – druk nr 234,
15:24b)określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze – druk nr 235,
15:26c)nadania nazwy „ULICA RUMIANKOWA” drodze położonej w obrębie wsi Kłoda – druk nr 236,
15:31d)Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Rydzyna – druk 237,
15:36e)określenia szczegółowych zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom – druk nr 238,
15:37f)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w Kłodzie przy drodze wojewódzkiej – druk nr 239,
15:39g)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Nowa Wieś, przy drodze powiatowej 6263P – druk nr 240,
15:43h)zmian w uchwale budżetowej Gminy Rydzyna na 2021 rok – druk nr 241,
15:44i)zmiany Uchwały Nr XXVII/192/2020 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Rydzyna na lata 2021 – 2036 ze zm. – druk nr 242,
15:46j)emisji obligacji – druk nr 243,
15:49k)nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 244,
15:52l)nadania odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Rydzyna” – druk nr 245.
15:53m)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Rojęczyn oznaczonej numerem ewidencyjnym 181/14 - druk nr 246.
15:577.Przyjęcie interpelacji radnych.
15:578.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej Sesji.
16:209.Zapytania i wolne głosy.
16:2010.Zakończenie obrad Sesji.
pokaż cały porządek obrad