Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 25.05.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 355 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:18:19
Liczba odtworzeń: 332
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XLI/41/2021.
4.Przyjęcie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego.
16:345.Tematy wiodące:
a)oświata,
b)wychowanie przedszkolne i zadania opiekuńcze realizowane przez Żłobek Miejski, niepubliczne placówki przedszkolne i opiekuńcze prowadzące działalność na terenie miasta,
c)działalność Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
17:106.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032
c)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Przelotowej
d)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie w rejonie Placu Salwatorianów
e)nabycia na rzecz Gminy Mikołów własności nieruchomości
f)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
g)określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
h)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Goj
1)uwaga nr 1.1 i 1.2 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
2)uwaga nr 2 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
3)uwaga nr 3 - nie uwzględnić
4)uwaga nr 5 - nie uwzględnić
5)uwaga nr 6 - nie uwzględnić
6)uwaga nr 7 - nie uwzględnić
7)uwaga nr 9.1 - nie uwzględnić
8)uwaga nr 9.2 - nie uwzględnić
9)uwaga nr 10.1 - nie uwzględnić
10)uwaga nr 10.2 - nie uwzględnić
11)uwaga nr 10.3 - nie uwzględnić
12)uwaga nr 10.4 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
13)uwaga nr11.1 - nie uwzględnić
14)uwaga nr 11.2 - nie uwzględnić
15)uwaga nr 12 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
16)uwaga nr 13 - nie uwzględnić
17)uwaga nr 14 - nie uwzględnić
18)uwaga nr 15.1 - nie uwzględnić
19)uwaga nr 15.2 - nie uwzględnić
20)uwaga nr 15.3 - nie uwzględnić
21)uwaga nr 16 - nie uwzględnić
22)uwaga nr 17.1 - częściowo nie uwzględnić i częściowo uwzględnić
23)uwaga nr 17.2 - nie uwzględnić
24)uwaga nr 17.3 - nie uwzględnić
25)głosowanie nad podjęciem uchwały
i)apel do Mieszkańców Mikołowa
17:167.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
17:168.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
17:179.Interpelacje i zapytania radnych.
17:1810.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
a)odpowiedzi na zapytania.
17:2711.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad