Sesja Rady w dniu 25 maja 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 153 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 01:17:06
Liczba odtworzeń: 194
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:171.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:192.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:373.Informacja n/t bieżącej działalności PGKiM Sp. z o.o.
15:434.Kompleksowa ocena stanu technicznego oraz zakresu niezbędnych inwestycji i remontów dróg miejskich i powiatowych na terenie miasta Łaziska Górne.
15:445.Ocena lokalizacji i stanu technicznego miejskich boisk, placów zabaw, ścieżek zdrowia, ścieżek rowerowych i innych terenów rekreacyjno-sportowych (nie dotyczy administracji MOSiR).
15:446.Informacja n/t realizacji przez miasto zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (dot. Centrum Usług Społecznych):
15:44a)ocena zasobów pomocy społecznej;
15:45b)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
15:457.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:468.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2021 uchwalonym Uchwałą nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:479.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:4710.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy, w tym kolejnych umów na cele reklamowo-informacyjne.
15:4811.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów Burmistrza Miasta Łaziska Górne.
15:5012.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne.
15:5013.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany II edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łaziska Górne.
15:5114.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w rejonie ul. Łazy w Łaziskach Górnych.
15:5115.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
15:5216.Podjęcie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
15:5317.Podjęcie uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej.
15:5618.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr XX/191/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25.02.2020 r. (Dz.U.Woj. Śl. Poz. 1685 z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łaziska Górne.
16:0119.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/242/20 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 27 października 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów grzewczych.
16:0820.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
16:2921.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2922.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje