Sesja Rady w dniu piątek, 21 maja 2021

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 21 maja 2021
Długość nagrania: 02:17:31
Liczba odtworzeń: 1366
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawozdanie Wójta Gminy Strzałkowo z działalności międzysesyjnej.
6.Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Strzałkowo w roku 2020. Debata nad ww. dokumentem. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Strzałkowo wotum zaufania.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzałkowo za rok 2020.
8.Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Strzałkowo za rok 2020.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
c)zaliczenia drogi ul. Sosnowej do kategorii dróg gminnych,
d)wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Strzałkowo,
e)przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzałkowo na lata 2021 – 2024”,
f)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
g)rozpatrzenia petycji dot. poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
10.Informacja o wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato z samorządem”.
11.Działalność jednostek organizacyjnych Gminy Strzałkowo w 2020 r.
12.Sprawozdanie Sekretarza Gminy z działalności Urzędu Gminy Strzałkowo za 2020 r
13.Podsumowanie działalności komisji problemowych Rady Gminy Strzałkowo w 2020 r.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad