XXXV sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 20 maja 2021 r. godz. 9:00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 160 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:29:29
Liczba odtworzeń: 367
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad XXXV sesji i stwierdzenie kworum.
09:062.Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
3.Przyjęcie porządku obrad.
09:124.Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:125.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków, Anielin, Warszewice wraz z fragmentami miasta Strykowa (XXXV_338_2021).
09:136.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego (XXXV_339_2021).
09:187.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków (XXXV_340_2021).
09:198.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (XXXV_341_2021).
09:209.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (XXXV_342_2021).
09:2110.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (XXXV_343_2021).
09:2211.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XXXV_344_2021).
09:2312.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XXXV_345_2021).
09:2513.Zatwierdzenie protokółu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 30 marca 2021 r.
09:2614.Zatwierdzenie protokółu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 15 kwietnia 2021 r.
09:3815.Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
09:4016.Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
11:1817.Sprawy różne.
11:2818.Przyjęcie protokółu Komisji Uchwał i Wniosków.
11:2919.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad