XXXIV Sesja Rady Miasta Zgierza VIII kadencji

Rada Miasta Zgierza
Czas publikacji: 246 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:13:27
Liczba odtworzeń: 254
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:011.Otwarcie sesji.
10:122. Uwagi do porządku obrad.
a)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie",realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
b)projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji eklogicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie", realizowanego prze Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Odziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
10:153. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście za 2020 r.
10:504. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska.
10:515. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
11:006. Interpelacje i zapytania radnych.
11:087. Wnioski jednostek pomocniczych.
11:118. Zapytania mieszkańców.
11:129. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
11:15a) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze Ekologiczne Pracownie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 4 im. Jana Niepokoja w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
11:16b) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze Ekologiczne Pracownie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 11 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
11:18c) wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej „Nasze Ekologiczne Pracownie”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 3 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
11:20d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku,
11:22e) zmiany uchwały Nr XLVIII/573/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,
11:27f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P. Różańcowej w Zgierzu przy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ul. Parzęczewskiej 74 ozn. nr ewid. działki 601, przy ul. Bazylijskiej 95A ozn. nr ewid. 15 oraz przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Zgierz, położonej w 125 obrębie miasta Zgierza ozn. nr ewid. 14/4,
11:30g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. Przedwiośnie,
11:31h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla zwartych obszarów rolnych w rejonie ul. Nadrzecznej,
11:33i) zmiany uchwały nr XVII/223/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe miejskiej komunikacji autobusowej w Zgierzu oraz cen biletów na linii Aleksandrów Łódzki – Zgierz- Stryków,
11:36j) wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej "Wspólny Bilet Łódzko- Zgierski",
11:44k) wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2 BIS, łączącej Aleksandrów Łódzki- Miasto Zgierz –Gminę Zgierz-Stryków,
11:48l) sprostowania treści załącznika do uchwały Nr XXXIII/423/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zgierz,
11:54m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2021 w zakresie zadań własnych,
11:55n) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2034.
11:57o)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji ekologicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie",realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
11:58p)wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do projektu z zakresu edukacji eklogicznej "Nasze Ekologiczne Pracownie", realizowanego prze Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Odziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
12:0011. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
12:0012. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
12:0513. Zapytania i wolne wnioski.
12:0814. Oświadczenia radnych
12:1215. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
12:1216. Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad