XXXIII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 19 maja 2021r.

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 364 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:36:22
Liczba odtworzeń: 673
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:07IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:09IIUstalenie porządku obrad.
14:10IIIPrzyjęcie protokołu Nr XXXII/2021 z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 2021 r.
14:17IVSprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 13 kwietnia 2021 r. do 4 maja 2021 r.
14:18VPrzyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.
14:21VIInterpelacje i zapytania radnych.
14:44VIIRozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Oświęcimskiego za rok 2020:
14:441.Wystąpienie Starosty Oświęcimskiego.
14:552.Przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
14:573.Debata nad raportem.
15:044.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2020 – druk 281.
15:12VIIIAbsolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2020:
15:131.Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r. i Informacja o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego.
15:132.Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za 2020 r.
15:143.Przedstawienie sprawozdania (opinii) niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020
15:154.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 rok
15:165.Przedstawienie wniosku (stanowiska) Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2020
15:176.Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium
16:007.Dyskusja, przedstawienie opinii komisji stałych oraz klubów radnych.
16:018.Podjęcie uchwał w sprawach:
16:01a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2020 rok – druk 279.
16:01b)absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oświęcimiu za rok 2020 – druk 280.
IXRozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
16:031.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. - druk 283.
16:052.zmiany uchwały nr XIX/178/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk 282.
16:183.przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” - druk 278.
16:234.udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego - druk 277.
16:34XOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:34XIWnioski i oświadczenia radnych.
16:36XIISprawy bieżące
16:36XIIIZamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad