Lista obecności na posiedzeniu

Sesja Rady w dniu środa, 12 maja 2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 127 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 08:54:24
Liczba odtworzeń: 200
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV oraz XXV sesji Rady Miejskiej.
5. Wystąpienia mieszkańców.
6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
7. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
8. Informacja Przewodniczącej Rady o pracy między sesjami.
9. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
11. Projekt uchwały w sprawie Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych w Gminie Konstancin-Jeziorna.
12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych
13. Projekt uchwały w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2025”.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
15. Projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.
16. Projekt uchwały w sprawie kierunku działania Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, dotyczącego zrzeczenia się należnego Gminie Konstancin-Jeziorna odszkodowania od Powiatu Piaseczyńskiego za nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 123 z obrębu 0022 Turowice w gminie Konstancin-Jeziorna.
17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Konstancinie–Jeziornie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 113 z obrębu 01-14 na nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 48/2 z obrębu 01-13 w mieście Konstancin-Jeziorna.
18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki ewidencyjnej numer 60/12 z obrębu 03-12 w Konstancinie-Jeziornie.
19. Projekt uchwały w sprawie nadania drodze wewnętrznej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 176/8 z obrębu 0007 Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna, nazwy ,,Gwiezdnych Wojen”.
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 4/158 z obrębu 0016 ( Obory) gm. Konstancin-Jeziorna.
21. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północno - zachodniej części miasta Konstancin-Jeziorna - etap 4.
22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku formalnego skierowanego do Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącego manipulacji i braku staranności gminnych urzędników w związku z przygotowaniem projektu uchwały bez uwzględnienia treści wniosku Skarżącego w sprawie uzasadnienia (BRM 70/2021).
23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna dotyczącej odstąpienia od obowiązku wydania na wniosek strony decyzji administracyjnej ( BRM 64/2021).
24. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Pana Krzysztofa Rytki do rozpatrzenia według właściwości (BRM 373/2020).
25. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO do rozpatrzenia według właściwości (BRM 27/2021).
26. Korespondencja.
27. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
28.uchwała 15 wniosek dot. projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników sportowych - § 8 pkt - po słowach w części lub w całości - " niezwłocznie zawiadamiając wnioskodawców o przyczynach odstąpienia"
29.IV.Wniosek o dokonanie zmiany w § 4 ustęp 1 punkt 6 projektu uchwały przedłożonego przez grupę Radnych polegającej na zachowaniu zniżki w wysokości 50% oraz usunięciu tekstu tego punktu po słowach: „honorowanie 50% zniżki” i w to miejsce dopisanie słów z § 5 pkt 3 projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza, przez co uzyskamy zapis w brzmieniu: „honorowanie 50% zniżki przy zakupie okresowego ulgowego biletu komunikacji publicznej dla dzieci pobierających naukę w szkołach lub szkołach wyższych na terenie miasta stołecznego Warszawy i gmin powiatu piaseczyńskiego, do ukończenia 25 roku życia” oraz o dokonanie zmiany „§ 5 pkt 3 projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza polegającej na zmianie wysokości zniżki z 25% na 50%.
30.V.Wniosek o dokonanie w projekcie uchwały przedłożonym przez grupę Radnych zmiany polegającej na wykreśleniu w § 4 ustęp 1 punktu 7 w całości oraz dodanie po paragrafie 4 paragrafu 5 w brzmieniu jak paragraf 6 projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza, z tym że w obydwu projektach wysokość ulgi wyniesie 30%. Dodany paragraf 5 projektu uchwały przedłożonego przez grupę Radnych otrzyma brzmienie: „Zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części wynoszącej 30% tej opłaty na każdego członka rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) zamieszkałej na tej nieruchomości.” Jednocześnie § 6 projektu uchwały przedłożonego przez Burmistrza otrzymuje takie samo brzmienie.
31.uchwałą 15 wniosek o wykreślnie z w/w uchwały pkt 2 z § 8 w całości.
32.VI.Wniosek o dokonanie zmiany w § 4 projektu uchwały przedłożonego przez grupę Radnych polegającej na zamianie, we wszystkich miejscach gdzie występuje wyraz „honorowanie” wyrazem „zastosowanie”.
33.VIII.Wniosek o wykreślenie z treści projektu uchwały przedłożonego przez grupę Radnych w § 4 ustępu 3.
34.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały: § 5 pkt 2 ust.1 igrzyska olimpijskie za zajęcie 1 mca - 30 pkt, 2 mca - 27 pkt, 3 go mca - 25 pkt.
35.X.Zgłoszenie autopoprawki polegającej na dodaniu w obydwu przedłożonych projektach uchwał, w podstawie prawnej po słowach: „art. 27 ust. 1 i ust. 2” słowa: „art 28”, przez co podstawa prawna otrzymuje brzmienie: „Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 27 ust.1 i ust. 2, art. 28 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) oraz art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:”.
36.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały : § 5 pkt 2 ust.1 Mistrzostwa Świata za zajęcie 1 mca - 28 pkt, 2 mca - 26 pkt, 3 go mca - 24 pkt.
37.uchwał 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały wniosek zmiana: § 5 pkt 2 ust.1 mistrzostwa Europy, Puchar Świata i Puchar Europy za zajęcie 1 mca - 25 pkt, 2 mca - 23 pkt, 3 go mca - 21 pkt.
38.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały : § 5 pkt 2 ust.2 Mistrzostwa Polski za zajęcie 1 mca - 20 pkt, 2 mca - 18 pkt, 3 go mca - 16 pkt.
39.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały: § 5 pkt 2 ust.2 ogólnopolskie olimpiady młodzieży i Puchar Polski za zajęcie 1 mca - 17 pkt, 2 mca - 16 pkt, 3 go mca - 15 pkt.
40.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały: § 5 pkt 2 ust.4 mistrzostwa Województwa za zajęcie 1 mca - 10 pkt, 2 mca - 7 pkt, 3 go mca - 5 pkt
41.uchwała 15 wniosek o zmianę w w/w projekcie uchwały: wniosek zmiana: § 5 pkt 2 ust.4 mistrzostwa Powiatu za zajęcie 1 mca - 5 pkt, 2 mca - 4 pkt, 3 go mca - 3 pkt
42.4)Wniosek o dokonanie zmiany w brzmieniu treści § 4 ustęp 2 projektu uchwały przedłożonego przez grupę Radnych polegającej na tym, iż uzyskuje on brzmienie: „Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością są uprawnione do zniżek, o których mowa w ustępie 1, w wysokości 100 %”.
43.7)Wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w całości § 2 o treści: „Wprowadza się Kartę Dużej Rodziny dla mieszkańców Gminy Konstancin-Jeziorna stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
44.8)Wniosek polegający na przywróceniu § 2 w brzmieniu: „Karta Dużej Rodziny…i dalej tekst jak w § 2 pkt 2 projektu Burmistrza (nr 12), tj. „Karta Dużej Rodziny- należy przez to rozumieć dokument przyznawany przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie art.9 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.)”.
45.9)Wniosek polegający na wykreśleniu w projekcie nr 11 § 5 ustęp 2 i 3.
46.10)Wniosek polegający na wykreśleniu w projekcie nr 11 załącznika nr 2.
47.11)Wniosek polegający na dopisaniu w uzasadnieniu projektu nr 11 ostatni akapit z uzasadnienia projektu nr 12, w brzmieniu: „Wzór wniosku i Karty jest tożsamy z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny i został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz.U. z 2019 r., poz.99).
48.13)Wniosek polegający na tym, że paragraf 5 projektu nr 11 otrzymuje nowe brzmienie: „Karty Dużej Rodziny, deklaracje, zaświadczenia i oświadczenia złożone w związku z wykonywaniem uchylonej uchwały lub uchwał uchylonych dotyczących programu wsparcia rodzin wielodzietnych gminy Konstancin-Jeziorna zachowują ważność i stanowią podstawę realizacji uprawnień określonych w uchwale”.
49.7)Wniosek polegający na tym, aby treść § 7 w projekcie przedłożonym przez grupę Radnych oraz § 10 w projekcie przedłożonym przez Burmistrza zastąpić następującymi słowami: „Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia”.
50.wniosek polegający na tym, że : § 5 otrzymuje brzmienie: Zwalnia się właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w części wynoszącej 30% tej opłaty na każdego członka rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1348 ze zm.) zamieszkałej na tej nieruchomości, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w całości.
51.wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 12 w sprawie przyjęcia Konstancińskiego Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych.
52.wniosek: dot. projektu nr 15 nagrody dla sportowców - par. , ust. 4 - nagroda nie może być wyższa niż 5 000 zł, zaś wartosc wyróżnienia nie wyższa niż 300 zł.
pokaż cały porządek obrad