Sesja Rady w dniu wtorek, 24 września 2019

Rada Gminy Białe Błota
Czas publikacji: 313 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 02:51:57
Liczba odtworzeń: 629
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVII Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2.Wybór sekretarza obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji VIII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4.Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
1)Komisja Budżetu i Finansów;
2)Komisja Oświaty i Kultury;
3)Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
4)Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
5)Komisja Rewizyjna;
6)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
7.Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8.Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019,
2)w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2019 -2025,
3)w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
4)w sprawie stwierdzenia pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika.
a)sprawozdanie z prac zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
5)w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
6)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023
7)w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023
8)w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023
9)w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na kadencję 2020-2023
10.Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13.Wolne wnioski i zapytania.
14.Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15.Zakończenie obrad XVII Sesji VIII Kadencji
pokaż cały porządek obrad