XIII Sesja Rady w dniu poniedziałek, 23 września 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 195 dni 23 godziny temu
Długość nagrania: 01:53:26
Liczba odtworzeń: 344
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
3.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:
1)zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kostrzyn
2)kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kostrzyn
3)przyjęcia gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Kostrzyn
4)przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium w ramach gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Kostrzyn
5)zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
6)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
7)uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kostrzyn za I półrocze 2019 roku.
5.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn oraz Burmistrza Gminy Kostrzyn o oświadczeniach majątkowych złożonych za rok 2018.
6.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
7.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
9.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad