Sesja Nr XLIII/21 Rady Gminy Świerklaniec w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Rada Gminy Świerklaniec
Czas publikacji: 11 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 02:46:26
Liczba odtworzeń: 38
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie sesji.
15:152.Przedstawienie porządku obrad.
15:263.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji w 2020 r. Programu współpracy Gminy Świerklaniec z organizacjami pozarządowymi.
15:284.Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji w 2020 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
15:315.Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu w 2020 r.
15:336.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2020.
15:377.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 329 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu.
15:408.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 330 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
15:439.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 331 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerklańcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.
15:4710.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 332 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu.
15:5511.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 333 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerklaniec na rok 2021.
15:5812.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 334 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
15:5913.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 335 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
16:0114.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 336 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
16:0615.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 337 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Zalew Nakło - Chechło.
16:2416.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 338 w sprawie zasad przyznawania radnym diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
17.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 339 w sprawie wystąpienia z apelem do władz Gminy Mierzęcice dotyczącym prac planistycznych w rejonie ekosystemu rzeki Trzonia.
16:4318.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 340 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
16:4519.Rozpatrzenie projektu uchwały nr 341 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2021 - 2037.
17:0420.Informacja Wójta Gminy o gospodarce nieruchomościami Gminy w 2020 r.
17:1621.Omówienie postępów prac nad realizacją opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
17:4222.Informacja o przygotowaniu do sezonu letniego nad Zalewem Nakło – Chechło oraz w parku w Świerklańcu.
17:4223.Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31.03.2021 r.
17:4524.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy, działalności w okresie międzysesyjnym oraz innych istotnych dla Gminy spraw.
17:4625.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
17:4726.Informacje i komunikaty w sprawach bieżących.
17:4727.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad