Sesja Rady Gminy w dniu 19 marca 2021 roku

Rada Gminy Strzyżewice
Czas publikacji: 11 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 01:58:23
Liczba odtworzeń: 31
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4.Sprawozdania z działalności wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza dotyczące wykonania uchwał rady.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Strzyżewice.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzyżewice w 2021 roku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzyżewice do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzyżewice i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2021-2032.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
12.Wystąpienia zaproszonych gości.
13.Wolne wnioski i informacje.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
16.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Strzyżewice - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje