XXXIII Sesja Rady Miejskiej w dniu czwartek, 29.04.2021 (napisy wkrótce)

Rada Miejska w Augustowie
Czas publikacji: 13 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 12:55:51
Liczba odtworzeń: 362
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:061.Otwarcie obrad.
09:582.Przedstawienie porządku obrad.
10:093.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Augustowa od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
10:104.Ocena zasobów pomocy społecznej.
10:235.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Augustowa na 2020 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2020 r.
10:246.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Augustowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za rok 2020.
10:597.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
11:05a)nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa",
11:13b)nadania medalu "Za zasługi dla miasta Augustowa",
11:25c)zmiany uchwały Nr XXVIII/305/2020 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,
11:27d)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
11:30e)określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasta Augustów,
11:33f)podziału Gminy Miasta Augustów na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
12:35g)wykazu kąpielisk w roku 2021 na terenie Gminy Miasto Augustów oraz określenia sezonu kąpielowego,
13:08h)Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,
14:26i)zmian budżetu miasta na rok 2021,
14:46j)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2034,
15:42k)wyrażenia stanowiska Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie objęcia lasów znajdujących się na terenie Miasta Augustowa ochroną wynikającą z uznania za lasy o szczególnym znaczeniu kulturowym,
17:53l)wygaśnięcia mandatu radnego,
18:43m)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy
19:48n)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej z powodu naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy
19:549.Przyjęcie protokołu z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej z 25.03.2021 r.
21:5810.Wolne wnioski oraz omówienie interpelacji i zapytań radnych.
21:5811.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Augustowie - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje