XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 kwietnia 2021 r.

Rada Miejska w Mroczy
Czas publikacji: 15 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 04:05:22
Liczba odtworzeń: 107
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
3.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
4.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
5.Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza za rok 2020.
7.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r.
8.Raport monitoringowy z realizacji w 2020 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Mrocza na lata 2016 – 2020.
9.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy w 2020 r. Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi.
10.Podjęcie uchwał:
1)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej, działki nr 58/15 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, na rzecz Gminy Mrocza od Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy;
2)uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mroczy;
3)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Programu Profilaktyki Uzależnień dla Miasta i Gminy Mrocza na rok 2021;
4)uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5)uchwała w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
6)uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy wraz z odpowiedzią;
7)uchwała w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego tworzącymi Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz na rzecz opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF);
8)uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Mroczy wraz z odpowiedzią
11.Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad