Sesja XXXV Rady Gminy Zagnańsk w dniu 30.04.2021 r.

Rada Gminy Zagnańsk
Czas publikacji: 15 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 01:57:16
Liczba odtworzeń: 129
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:181.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
16:192.Przyjęcie porządku obrad.
16:193.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
16:384.Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5.Podjęcie uchwał:
16:39a)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2021-2033
16:39b)w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagnańsk na 2021 rok
16:40c)w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego,
16:41d)w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Zagnańsk nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Bartków, gm. Zagnańsk,
16:42e)w sprawie wniesienia do użytkowania i eksploatacji przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach urządzeń infrastruktury wodociągowej,
16:43f)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zagnańsk – Aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 12.10.2020 r. w sprawie określenia zasad rozliczeń finansowych, w tym Dotacji na wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020, w latach 2020-2022,
16:44g)dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie „Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce zadania publicznego i ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”
16:45h)w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 przyjętego Uchwałą Nr 100/VIII/2020 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 22 grudnia 2020.
16:476.Informacja o korespondencji wpływającej do Rady Gminy Zagnańsk między sesjami.
16:487.Informacja delegatów do związków międzygminnych.
17:428.Sprawy różne.
18:029.Zapytania i interpelacje radnych i mieszkańców gminy.
18:0210.Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad