Sesja Rady w dniu czwartek, 29 kwietnia 2021

Rada Gminy Bralin
Czas publikacji: 143 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 00:51:02
Liczba odtworzeń: 160
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
5.Sprawozdanie Przewodniczacego Rady Gminy Bralin nt. działalnosci w okresie międzysesyjnym.
6.Sprawozdanie z prac Komisji Rady.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bralin na lata 2021-2039.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Bralin oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji z budżetu Gminy Bralin z przeznaczeniem na realizowane w roku 2021 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku - " Sanktuarium na Pólku " wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiących własność Gminy Bralin.
12.Ocena zasobów pomocy społecznej.
13.Informacje nt. interpelacji i zapytań radnych.
14.Wolne glosy i wnioski.
15.Zamknięcie posiedzenia.
pokaż cały porządek obrad