XII Sesja Rady Gminy Lisewo, 18 września 2019 r. cz.2/2

Rada Gminy Lisewo
Czas publikacji: 406 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:56:28
Liczba odtworzeń: 460
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:031.Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie Sesji.
09:042.Wyznaczenie Sekretarza obrad.
09:073.Zatwierdzenie porządku obrad.
09:074.Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Lisewo.
09:235.Stowarzyszenie Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w Lisewie – realizacja projektów.
09:386.Sprawozdanie Wójta Gminy Lisewo z działalności.
09:517.Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
09:518.Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Lisewo.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
10:03a)zmiany budżetu Gminy Lisewo na 2019 rok – projekt nr 1;
10:06b)zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostki pomocniczej – sołectwa– projekt nr 2;
10:07c)zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Bartlewo– projekt nr 3;
10:08d)określenia wzorów kart do głosowania w wyborach Sołtysa w Sołectwie Bartlewo– projekt nr 4;
10:13e)zmiany Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lisewo w roku 2019 – projekt nr 5;
10:28f)zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lisewo – projekt nr 6;
10:30g)zmiany uchwały w sprawie ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów przedszkola, szkół i ich zastępców oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli – projekt nr 7;
10:32h)zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lisewo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków oraz zasad opłat za korzystanie z przystanków – projekt nr 8.
i)przyjęcia rezygnacji i odwołania radnego ze składu Komisji Rewizyjnej – projekt nr 9;
10:51j)uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt nr 10;
10:52k)zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Lisewo – projekt nr 11;
10:58l)powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie – projekt nr 12.
11:4410.Sprawy bieżące i zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad