XL Sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Rada Miejska w Wasilkowie
Czas publikacji: 180 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:40:18
Liczba odtworzeń: 378
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

16:101.Otwarcie obrad sesji.
16:112.Sprawdzenie kworum.
16:153.Przedstawienie porządku obrad.
16:454.Sprawozdanie Burmistrza z dzialalności między sesjami.
16:485.Informacja o zasobach pomocy społecznej.
16:566.Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wasilkowie za 2020 r.
17:047.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Wasilków z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
17:078.Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2021 r.
17:089.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wasilków na lata 2021-2037.
17:1010.Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację inwestycji drogowych w 2021 r.
17:1111.Uchwała w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wasilkowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
17:1312.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
17:1613.Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Nr XXXIX/349/21 z dnia 25 marca 2021 r.
17:1714.Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.
17:1915.Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/350/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia nagrody Burmistrza Wasilkowa w zakresie twórczości artystycznej.
17:2816.Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr X/73/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego.
17:3217.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wasilków na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
17:3918.Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji.
17:4319.Uchwała w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na działalność Burmistrza Wasilkowa.
17:5420.Interpelacje i zapytania Radnych.
17:5621.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
18:4722.Sprawy różne.
18:4823.Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Miejskiej.
18:4924.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad