XXVI Sesja Rady Miasta Ustroń 29.04.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 520 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:09:14
Liczba odtworzeń: 644
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXV sesji Rady Miasta.
14:033. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:044. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
14:055. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Ustroń.
14:056. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:177. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2021.
14:178. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
14:229. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
14:2310. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:2411. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie prowadzenia składnicy akt.
14:2712. Podjęcie uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
14:3213. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci dotacji celowej na dofinansowanie powiatowego transportu zbiorowego.
14:3414. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska - Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
14:3615. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”.
14:3916. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parkingów położonych poza drogami publicznymi w Ustroniu.
14:4117. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
14:4218. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
14:4319. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej włączenia Przedszkola Nr 5 do zespołu szkolno- przedszkolnego.
14:4520. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół.
14:4921. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z apelem dotyczącym dotacji uzdrowiskowej.
14:4922. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
15:5223. Sprawy bieżące Miasta.
16:0824. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:0825. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje