XXII Sesja Rady Gminy Lubawa - 29 kwietnia 2021 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 144 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:23:37
Liczba odtworzeń: 156
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
3.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
4.Wolne wnioski
5.Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej Wójta Gminy za rok 2020 dla Gminy Lubawa
6.Przyjęcie informacji o staie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy
7.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i wolontariacie
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2021-2029
b)zmiany uchwały budżetowej
c)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo -PU
d)przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Grabowo - na północ i południe od istniejącego zakładu produkcyjnego
e)przystąpienie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Targowisko
f)udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do do rejestru zabytków
g)określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
9.Interpretacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym)
10.Odpowiedzi na wnioski
11.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad