XXXV sesja Rady Powiatu w Gołdapi V kadencji w dniu 29.04.2021 godz. 12:00

Rada Powiatu w Gołdapi
Czas publikacji: 29 kwietnia 2021
Długość nagrania: 01:34:57
Liczba odtworzeń: 1731
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

12:021.Otwarcie Sesji.
12:022.Przedstawienie porządku obrad.
12:043.Przyjęcie protokołu z XXXIII (33) Sesji.
12:044.Informacja Przewodniczącego Rady z prac Rady w okresie międzysesyjnym.
12:265.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz informacja z wykonania uchwał Rady Powiatu.
12:316.Wnioski i opinie Komisji Stałych Rady.
12:347.Przyjęcie sprawozdania Dyrektora Domu św. Faustyny „Nie lękajcie się” Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi za okres 01.01.2020-31.12.2020 r. z realizacji zadania publicznego „Prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”.
12:358.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi za 2020 rok w porównaniu do roku 2019.
12:389.Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Gołdapi na dzień 07.09.2020 r.
12:4010.Przyjęcie raportu ze stanu sanitarno–higienicznego Powiatu Gołdapskiego za rok 2020.
12:4111.Przyjęcie informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi w roku 2020.
12:4312.Przyjęcie sprawozdania z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w roku 2020.
12:4413.Przyjęcie sprawozdania realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” w roku 2020.
12:4614.Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Powiatu Gołdapskiego.
12:4815.Przyjęcie sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
12:5116.Przyjęcie sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołdapi za rok 2020 .
17.Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawach:
12:53a)oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi,
12:55b)określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania w 2021 roku,
13:03c)zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2021–2037,
13:04d)zmian budżetu powiatu na rok 2021,
13:07e)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych,
13:11f)rozpatrzenia skargi na radnego Rady Powiatu w Gołdapi,
13:15g)rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi,
13:17h)rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi,
13:21i)rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Gołdapi przy ul Suwalskiej nr 15.
13:2218.Interpelacje Radnych.
13:2219.Zapytania Radnych.
13:2720.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13:2721.Odpowiedzi na zgłoszone zapytania, interpelacje i wnioski Radnych.
13:2722.Odpowiedzi na zgłoszone wnioski Komisji Stałych Rady.
13:3223.Sprawy różne.
13:3424.Wolne wnioski.
13:3425.Głos wolny.
13:3526.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad