Sesja Rady w dniu 17 września 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 805 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 00:01:23
Liczba odtworzeń: 690
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:032.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:063.Ślubowanie radnej.
15:214.Wykorzystanie ciepła systemowego z Tauron Wytwarzanie S. A. Oddział Elektrownia "Łaziska" - spotkanie z Przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrowni "Łaziska".
5.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.
15:336.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne za rok szkolny 2018/2019.
15:357.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
15:408.Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2019 r.
16:069.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16:1310.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
16:1711.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
16:2112.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
16:2413.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16:2714.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Chopina w Łaziskach Górnych na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 1 Maja".
16:2815.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
16:3116.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2785/180 oraz 2786/180 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Górnej.
16:3317.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1192/12 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Brada.
16:3518.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2803/246 oraz 2802/246 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy.
16:3819.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych, ustalenia przedmiotu działania oraz składów liczbowych.
16:4520.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
16:4821.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
17:0622.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
17:0623.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

77 dni 10 godzin temu 170
92 dni 4 godziny temu 141
120 dni 8 godzin temu 165
163 dni 2 godziny temu 215
189 dni 11 godzin temu 237
217 dni 11 godzin temu 261
252 dni 11 godzin temu 317
265 dni 11 godzin temu 340
280 dni 10 godzin temu 326
308 dni 11 godzin temu 376
Pokaż wszystkie transmisje