Sesja Rady w dniu 17 września 2019 r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 677 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 00:01:23
Liczba odtworzeń: 589
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:011.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:032.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:063.Ślubowanie radnej.
15:214.Wykorzystanie ciepła systemowego z Tauron Wytwarzanie S. A. Oddział Elektrownia "Łaziska" - spotkanie z Przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrowni "Łaziska".
5.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych oraz zamiaru dokonania zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych.
15:336.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Łaziska Górne za rok szkolny 2018/2019.
15:357.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli.
15:408.Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I-sze półrocze 2019 r.
16:069.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16:1310.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 nr III/23/18 z dnia 18.12.2018 r.
16:1711.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2019 uchwalonym Uchwałą Nr III/24/18 z dnia 18.12.2018 r.
16:2112.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
16:2413.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr X/110/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Łaziska Górne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
16:2714.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/73/19 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Rozbudowa ul. Chopina w Łaziskach Górnych na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 1 Maja".
16:2815.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
16:3116.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2785/180 oraz 2786/180 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Górnej.
16:3317.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1192/12 położonej w Łaziskach Górnych przy ulicy Brada.
16:3518.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami 2803/246 oraz 2802/246 położonych w Łaziskach Górnych przy ulicy Łazy.
16:3819.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych, ustalenia przedmiotu działania oraz składów liczbowych.
16:4520.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
16:4821.Informacja z działalności Burmistrza Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.
17:0622.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
17:0623.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Łaziskach Górnych - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje