XXXIII Sesja Rady Powiatu Kaliskiego - 28 kwietnia 2021 r.

Rada Powiatu Kaliskiego
Czas publikacji: 268 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:47:05
Liczba odtworzeń: 288
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:111.Otwarcie obrad.
09:242.Przedstawienie porządku obrad.
09:273.Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 31 marca 2021 r.
09:314.Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał.
5.Podjęcie uchwał Rady Powiatu Kaliskiego:
09:46a)w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,
09:50b)w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Kaliskiego na 2021 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze powiatu kaliskiego,
09:54c)zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzeziny na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz – Pieczyska – Zagórna – Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
09:57d)w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kaliskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok,
10:00e)w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021,
10:03f)zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kaliskiego na lata 2021 – 2029.
10:06g)w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Kaliskim za 2020 r.
10:09h)w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu za 2020 rok.
10:356.Interpelacje i zapytania radnych.
10:517.Wnioski i oświadczenia radnych.
8.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad