XXIV Sesja Rady w dniu czwartek, 22 kwietnia 2021

Rada Miejska w Supraślu
Czas publikacji: 156 dni 1 godzinę temu
Długość nagrania: 03:40:52
Liczba odtworzeń: 225
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1. Otwarcie obrad - przyjęcie porządku dziennego.
2. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał :
a)w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Supraśla,
b)sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
c) w sprawie zmiany wpf na 2021 r.
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Supraśl (teren przy Rynku Kościuszki),
f)w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Supraśl w rejonie ul. Nowy Świat i części gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym Krasne - Ciasne,
g)w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Supraśl w obrębie geodezyjnym wsi Grabówka i Sobolewo,
h)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Gródek porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gródek realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza od ostatniej sesji.
8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji rady od ostatniej sesji.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad