Sesja Rady w dniu wtorek, 10 września 2019

Rada Gminy Strzałkowo
Czas publikacji: 170 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:59:52
Liczba odtworzeń: 652
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie IX sesji Rady Gminy Strzałkowo
2.Odczytanie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Strzałkowo.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Realizacja budżetu gminy Strzałkowo za I półrocze 2018 r.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo,
b)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019,
c)zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Strzałkowo dla Powiatu Słupeckiego,
d)zmiany uchwały Nr VII/78/2019 Rady Gminy Strzałkowo w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzałkowo
e)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
f)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy, usytuowanych na terenie Gminy Strzałkowo,
g)rozpatrzenie skargi na działalność organu wykonawczego Rady Gminy Strzałkowo,
h)wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Koninie.
7.Informacja o realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów w roku szkolnym 2018/2019.
8.Informacja dot. przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020
9.Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy.
10.Zaopiniowanie zmian w regulaminie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Strzałkowie.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad