XXXIII Sesja Rady Miejskiej w dniu 26 marca 2021 roku

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 275 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 00:54:02
Liczba odtworzeń: 229
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XXXIIII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Sprawozdanie roczne z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie.
4.Sprawozdanie roczne z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmiany budżetu Gminy Wieruszów na 2021 rok,
2)w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/446/2018 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Wieruszów, trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania
3)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Wyszanowie, nieruchomości położonej w Wyszanowie, oznaczonej działką o nr ewid. 406/1,
4)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Wieruszowskiego, nieruchomości oznaczonej nr ewid. 264 o pow. 1,4769 ha i nr ewid. 314 o pow. 1,0259 ha, położonej w obrębie Kuźnica Skakawska,
5)w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wieruszów na rok 2021,
6)zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
7)zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
8)w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wieruszów,
9)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieruszów,
10)zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wieruszów,
6.Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Wieruszowie w 2020 roku.
7.Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Przyjęcie protokołu XXXII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
10.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad