Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 20.04.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 393 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:05:46
Liczba odtworzeń: 371
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XL/40/2021.
4.Tematy wiodące:
a)współpraca z powiatem mikołowskim
b)współpraca z organizacjami pozarządowymi
c)polityka senioralna
d)Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołów na lata 2021-2032
c)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16
d)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
e)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
f)ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022
g)zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
h)petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
i)petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
j)skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego
6.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
a)odpowiedzi na wnioski
17:0810.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad