Sesja Rady w dniu środa, 24 marca 2021 CZ.1

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
Czas publikacji: 434 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 05:22:05
Liczba odtworzeń: 437
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:071.Otwarcie obrad sesji.
10:072. Przedstawienie porządku obrad.
10:453. Część informacyjna.
12:384. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach oraz Komendanta Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
12:415. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 17 lutego 2021 r.
13:506. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry na lata 2021 – 2031. (Druk nr 1/2021)
13:517. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. (Druk nr 2/2021)
14:458. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie Statutu Gminy Tarnowskie Góry. (Druk nr 3/2021)
15:389. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach. (Druk nr 4/2021)
15:4510. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym oraz ustalenia zasad udzielania ulg, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości Gminy Tarnowskie Góry w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. (Druk nr 5/2021)
15:5011. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zwolnienia przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Tarnowskie Góry z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021. (Druk nr 6/2021)
15:5312. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu. (Druk nr 7/2021)
16:0813. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu. (Druk nr 8/2021)
16:1414. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/340/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej ”SIM Śląsk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Druk nr 9/2021)
16:2515. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/321/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn.: „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023”. (Druk nr 10/2021)
16:3016. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry na rok 2021. (Druk nr 11/2021)
16:3317. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie zmiany Uchwały nr XV/174/2019 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych. (Druk nr 12/2021)
16:3518. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie uchylenia uchwały nr XLVI/497/2009 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach będących własnością Gminy Tarnowskie Góry. (Druk nr 13/2021)
16:3819. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Tarnowskich Górach za 2020 rok. (Druk nr 14/2021)
16:4120. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. (Druk nr 15/2021)
16:4421. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach. (Druk nr 16/2021)
16:5322. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas nieoznaczony z dotychczasowymi dzierżawcami, nieruchomości położonych w Tarnowskich Górach. (Druk nr 17/2021)
17:0923. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. (Druk nr 18/2021)
17:1324. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXI/335/2021 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry. (Druk nr 19/2021)
17:1425. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska w Tarnowskich Górach - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje